Gönderen Konu: Tamamlayıcı ihale haricinde 2 ihale bedeli farktan sorumluluk doğmaz  (Okunma sayısı 728 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 961
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2018/8493 E.  ,  2018/4125 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayet, iki ihale bedeli arasındaki farkın tahsiline ilişkin 19.02.2016 tarihli muhtıranın iptaline ilişkindir.
Tarafların hissedar olduğu taşınmazın, 16/04/2010 tarihli ihalede 3.400.000 TL bedelle şikayetçi ... Konut Yapı Kooperatifi’ne satıldığı, bedelin on günlük süre içinde ödenmemesi üzerine, ikinci en yüksek pey süren dava dışı...’e taşınmazı alması için muhtıra çıkarıldığı, bu alıcı adayının da teklifi kabul etmemesi nedeniyle ihalenin feshine karar verildiği, diğer hissedarların masrafları yatıracaklarını bildirmeleri üzerine iki ayrı satış günü verilerek taşınmazın yeniden ihaleye çıkarıldığı, birinci artırmada 2.660.000 TL'ye şikayet eden kooperatife ihale olunduğu, satış memurluğunca iki ihale bedeli arasındaki farktan ihale alıcısı kooperatifin sorumlu olduğuna karar verildiği ve ... hissesine düşen 106.256 TL’nin yatırılması için 19.02.2016 tarihli şikayete konu muhtıranın çıkartıldığı, mahkemece ihalenin İİK’nun 133/2. maddesi uyarınca yapıldığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 133/1. maddesinde; “Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129. maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde, bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur” hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin 2. fıkrası ile de, “İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Somut olayda, 16.04.2010 tarihinde yapılan ihalede, taşınmazın şikayetçiye ihale edildiği, ancak ihale bedeli kendisine verilen süre içerisinde şikayetçi tarafından yatırılmadığından, icra müdürlüğünce verilen 23.06.2010 tarihli karar ile; ikinci en yüksek pey süren kişinin teklifi cevapsız bırakması ve dosyada masraf da bulunmaması sebebiyle, İİK’nın 133. maddesi uyarınca satış işleminin gerçekleştirilemediğinin belirlendiği, akabinde hissedarlar ... ve ...vekilinin masraf yatırarak satış talebinde bulunmaları üzerine icra müdürlüğünce alınan satış kararı doğrultusunda, taşınmazın 01.11.2010 günü birinci satışının, 10.11.2010 de günü ikinci satışının yapılmasına karar verilerek, iki ayrı satış günü belirlenmek suretiyle İİK’nun 134. maddesine göre ihalenin yapıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, taşınmaz, İİK'nun 133/1. maddesi gereğince, ihale kararı geri alınıp tek bir satış günü belirlenmek suretiyle tamamlayıcı ihale ile satılmayıp, yeni bir satış kararına dayalı olarak birinci ve ikinci satış günü belirlenmek suretiyle ayrı bir ihale ile satıldığından, ilk ihale alıcısı olan şikayetçinin, iki ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluğu bulunmamaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33