HUKUK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi 2

Alacak Davası Temerrut Nedeni ile Dilekcesi

Anayasa Ayrılık iddası Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol Dilekcesi

Apartman Yöneticisi Atanması Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi

Ayrılık İstemli Dava Dilekcesi

Babalık Davası Dilekcesi

Babalık ve Nafaka Davası Dilekcesi

Bagımsız Bölünde Değişiklik Yapan Malike Karşı Dava

Bağımsız Bölüm Maliklerinin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava

Boşanma Akıl Hastalığı

Boşanma Anlaşmalı

Boşanma Bir Yıllık Ayrılık Kararının Kesinleşmesi Dilekcesi

Boşanma Cürüm Sebebi ile Dilekcesi

Boşanma Davası Cevap Dilekcesi

Boşanma Davası Öncesi Terk Nedeni ile İhtar Dilekcesi

Boşanma Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Dilekcesi

Boşanma Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Dilekcesi 2

Boşanma Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Dilekcesi 3

Boşanma Haysiyetsizlik Nedeni ile

Boşanma Pek Fena Muamele ve Nafaka Dilekcesi

Boşanma Zina Dilekcesi

Bozmadan Sonra Duruşma Günü Talebi

Çalışma İzni Talebi Dilekcesi

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekcesi

Çek İptali Dilekcesi

Çek Ödeme Yasağı Dilekcesi

Cevap Dilekcesi

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi 2

Dava Dosyalarının Ayrılması Dilekçesi

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Dilekçesi

Dava Sigorta Hırsızlık Sigorta

Davaya Cevap Dilekçesi

Davaya Cevap Dilekçesi Deprem Nedeni ile Açılan Tazminat Davalarına

Davaya Katılma Dilekçesi Hukuk

Dava Yangın Sigorta

Davayı İhbar Sigorta Şirketi

Davayı Kabul Dilekçesi

Değişiklik Davası Dilekçesi

Delil Listesi Dilekçesi

Delil Listesi Dilekçesi 2

Delil Listesi Dilekçesi 3

Delil Tesbiti Hasarlı Evde Dilekçesi

Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi

Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Dilekçesi

Dosyanın görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekesi

Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

Duplik Dilekçesi

Eski Hale Getirme Dilekçesi Hukuk

Eşyaların Yada Bedelinin İadesi Dava Dilekçesi

Evlenmenin Men-i Dilekşçesi

Evlenmeye İzin Talebi Dilekçesi

Evliliğin Butlanı Davası Dilekçesi

Faiz Davası İrtifak Bedelinin Arttırımı

FSEK Tecavüzün Ref-i

Fuzuli İşgal Dilekçesi

Gaiplik Nedeni ile Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gasplık Kararı Dilekçesi

Gayrimenkule Müdahalenin Men-i Dilekçesi

Gayrimenkul u Tahliye Taahhudu Dilekçesi

Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi

Görev Yönünden Reddedilen Dosyanın Celbi Dilekçesi

Hakem Seçimi Talebi Dilekçesi

Hakimin Reddi Dilekçesi

Haksız İhtiyati Tedbir Nedeni ile Tazminat Dilekçesi

HaksIz Rekabetin Önlenmesi Dilekçesi

Hapis Hakkı

Harap Olan Bağımsız Bölümün Diğer Kat Maliklerine Devri

Hasar Tespiti Araç

Hasar Tespitine İtiraz Dilekçesi

Hizmet Tesbiti Dilekçesi 2

Hizmet Tesbiti ve Borçlanma

Hizmet Tesbiti Davası Hukuk 1

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdari Yargının Kararını yerine Getirmemek Dilekçesi

İddet Muhdetinin Kısaltılması Dilekçesi

İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye Talebi Dilekçesi

İpotek Bedelinin Arttırılması Dilekçesi

İrtifak Bedelinin Arttırılması dilekçesi

İsim Değiştirilmesi Dilekçesi

İsim ve Soyisim Değiştirilmesi Dilekçesi

İşletme Projesinin İptali

İsmin Korunmasına İlişkin Tazminat Davası Dilekçesi

İstirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Dilekçesi

İstirak Nafakası Arttırımı Dilekçesi

İyi Niyetle Tescil MK650 Dilekçesi

Kamulaştırılan Tazminatın Geri Alınması Dilekçesi

Kamulaştırılan Taşınmazın İadesi Adına Tescili dilekçesi

Kamulaştırılma Bedelinin Arttırılması Dilekçesi

Kanun Dışı Grevin Tesbiti Dilekçesi

Kat İrtfakının Devri

Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı Uyarma

Kat Mülkiyeti Kurulması Sebebi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Kat Mülkiyetinin Devri

Kayyum Atanması Talebi Dilekçesi

Kazai Rüşt Dilekçesi

Kira Bedelinin Arttırılması Dilekçesi

Kiranın Yeni Koşullara Uyarlanması

Konkordatonun Feshi Dilekçesi 1

Konkordatonun Feshi Dilekçesi 2

Kooparatif Üyeliğinden İhrac Kararına İtiraz Dilekeçesi

Kusur Tesbiti Trafik Kazası

Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Yapılan İşteki Eksikler Nedeni ile

Maddi Tazminat Dilekçesi

Maddi Tazminat Eve Verilen Zarar Dilekçesi

Maddi Tazminat Hayvanın Verdiği Zarar Dilekçesi

Maddi Tazminat Sigorta

Maddi Tazminat Sigorta Araç Dilekçesi

Maddi Tazminat Sigorta Piriminin Ödenmemesi Nedeni ile Dilekçesi

Maddi Tazminat Trafik Kazası Dilekçesi

Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

Maddi ve Manevi Tazminat Vücut Bütünlüğü Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Menfi Tespit Depozito Olarak Verilen Senet Nedeniyle

Menfi Tespit Dilekçesi

Menfi Tespit Dilekiesi 2

Menfi Tespit İKK 72

Menfi Tespit ve İcra Takibinin Durdurulması Dilekçesi

Mesleki Mazaret Nedeni ile Bekletme Dilekçesi

Mirasın Reddinin Tescili Dilekçesi

Mudahalenin Men-i ve Ecrimisil Dilekçesi

Olağanüstü Zaman Aşımı ile Gayrimenkul Tescil Dilekçesi

Ölümün Tesbiti Dilekçesi

Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali

Ortak Yere YapIlan MÜdahalenin Önlenmesi

Ortak Yere Zarar Veren Kat Malikine Karşı Tazminat

Replik Dilekçesi Cevaba Cevap

Şirketin Feshi Dava Dilekçesi

Suf-a Dava Dilekçesi Tedbir İstemli

Süreden Reddedilen Davanın Haklı İhtar Sayılması Talepli Tahliye Davası

Tahliye Davası BK 262 Gereği

Tahliye Davası ihtiyac Nedeni ile

Tahliye Davası inşaat Nedeni ile

Tahliye Davası Kiracı Tarafından Başkasına Devir Dilekçesi

Tahliye Davası Konut ihtiyacı Nedeni ile

Tahliye Davası Sözleşmeye Ayrılık Nedeni ile

Tahliye DavasıTaahhud Nedeni ile

Tahliye Davası Temmerüt Nedeni ile

Tahliye Davası Yeni iktisap Nedeni ile

Tahliye Kapıcı Konutu

Tahliye Kapıcı Konutunun idari Makamlar tarafından

Tahliye Taahhudüne istinaden Tahliye ve Alacak Davası

Tanık Listesi

Tapu iptali ve Tescil

Tedbir Nafakası

Tedbir Talepli Dava Dilekçesi Kasko Sigorta

Temyizden Feragat Hukuk

Tenfiz Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması

Tespit Deprem Nedeni ile Binadaki hasarın Tesbiti

Tespit kooparatifte Yapılan işler

Tevdi Mahalli ödeme Yeri Tayini

Tüketiciyi Koruma Davası

Veraset Belgesi Verilmesi

Veraset Belgesi Verilmesi Yetki Belgesi ile

Yargılamanın iadesi

Veraset ilamının iptali

Yaş Düzeltme

Yaş Düzeltme 2

Yenileme Dilekçesi

Yoklukta Karar Talepli Mazeret Bekletme Dilekçesi

Yoksulluk Nafakasından indirim Yapılması

Yönetim Planını imzalamayan Davalının imzasının Alınması

Zilyetliğe Tecavüzün önlenmesi DavasıCEZA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren Borçlunun Cezalandırılması

Adli Sicildeki Hükümlülük Kaydının Silinmesi

Adli Sicildeki Hükümlülük Kaydının Silinmesi Dilekçesi

Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığnna Şikayet

Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi

Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi Ceza

Belediye Encümen Kararının iptal Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna itiraz Ceza Mahkemesi Dilekçesi

Ceza kararnamesine itiraz Dilekçesi

Cezanın Ertelenmesi Talepli Dilekçe

Ceza Mahkemesi Kararının Bozulması istemli Temyiz Dilekçesi

Cumhuriyet Savcılığına Yazılı Emirle Bozma istemli Dilekçe

Davadan Feragat Ceza Dilekçesi

Emniyeti Suistimal Nedeni ile Yakınma Dilekçesi

Esi Hale Getirme istemi Ceza

Feragat Dilekçesi Ceza

Hapis Hakkı Uygulanarak Defteri Yapılmış Eşyayı Gizleneyeni şikayet

Hükümlülük Dilekçesi

icrada Teslim Edilen Yere Yeniden Girme Dilekçesi

iptal Davası Dilekçesi örneği Askeri

Kanun Dışı Tutuklama Nedeni ile Tazminat Talebi Dilekçesi

Karar Düzeltme için Cumhuriyet Savcılığına Başvuru Dilekçesi

Kararlı Dosyadan şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Karşılıksız çek için Yakınma Dilekçesi

Katılma Dilekçesi Ceza

Karşılıksız çek Nedeni ile şikayet Dilekçesi

Konkordato işlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezalandırılması

Madde Tayini Sureti ile Hakaret ve Sövme Nedeni ile şahsi Dava Dilekçesi

Mahkemenin Yenilenmesi Ceza Dilekçesi

Mennu Hakların iadesi DavasıDilekçesi

Mennu Hakların iadesi Talebi Dilekçesi

Şahsi Ceza Davası Sirrin Masuniyeti Dolayısı ile Dilekçesi

Şahsi Dava Israr

Şahsi Davaya Karşı Savunma Dilekçesi

Savunma Dilekçesi 213 Sayılı Kanuna Muhalefet

Savunmaya ilişkin Tanık Dinlenmesi ilişkin Dilekçesi

Şikayet Hizmet Nedeni ile Emniyeti Suistimal

Soruşturmanın Genişletilmesi Dilekçesi

Suç Duyurusu Telefonla Hakaret ve Tehdit Dilekçesi

Süre Tutum Yargıtay Ceza

Süre tutum Yerel Mahkeme Ceza

Tahliye Edilen Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Durumunda şikayet

Takipsizlik Kararına itiraz Dilekçesi

Tehdit Adiyen Dilekçesi

Tekzip Talepli Dava Dilekçesi

Tensiple Birlikte Tahliye Dilekçesi

Tutuklama Kararının Kaldırılması istemli Dilekçe

Tutuklama istemli Dilekçe

tutuklama Kararının Kaldırılması İstemli Dilekçe 2

Tutuklamanın Kaldırılması Trafik Kazası Nedeni ile

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tutuklu Sanığın Salıverilmesi İstemli Dilekçe

Üzerinde Hapis Hakkı Tanınan Eşyayı Kaçırma Dilekçesi

Yakınmada Mahkemede Vazgeçme Dilekçesi

Yedieminlik Görevini Suistimal

Zimmet Sahte Evrak TanzimiİDARİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Bakanlar Kurulu Kararınnın İptali

Belediye Encümen Kararının İptali

Belediye Gelir Müdürlüğünce Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali

Deprem Nedeniyle Tazminata Cevap Dilekçesi

Encüman Kararının İptali Dilekçesi

İdari İptal Davası Cevaba Cevap

Tam Yargı Davası DilekçesiVERGİ DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Özel Usulsuzluk Cezasının İptal Dilekçesi

Vergi Cezasına itiraz

Vergi Mahkemesi Kararının TemyiziİCRA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Aciz Nedeniyle İflas Dava Dilekçesi

Alacağın İflas Masasına Kaydı

Birinci Haciz ihbarnamesine HaksIz Yere İtiraz Eden 3.Kişinin Cezalandırılması

Borca İtiraz Dilekçesi

Borçlunun iflasIna Karar Verilmesini İsteyen Dava Dilekçesi

Borçlunun Muvakati Halinde Teminat İadesi Dilekçesi

Borç Ödeme ve Zaman Aşımı Defili Borca İtiraz Dilekçesi

Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi

Çocuk Teslimine Uymama Dilekçesi

Dosyanın İnfazı Halinde Teminat İadesi Dilekçesi

Dosyanın Kesinleşmesi Halinde Teminat İadesi

Gecikmiş İtiraz Dilekçesi

Genel Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Dilekçesi

Geri Alma İstsrdat Davası Dilekçesi

Hacizde Muvafakat Halinde Teminat İadesi Dilekçesi

Haciz ihbarnamesi

Haciz İhbarnamesine İtiraz

TahliyeTemerrüd Nedeni ile İtirazın İtirazın İptali

Hacizsiz Dosyanın Kesinleşmesi Halinde Teminat İadesi

Haczedilmek Nedeni ile Haczin Kaldırılması talebi

Haksız İhtiyati Haciz Nedeni ile Tazminat

Haricen Tahsil Bildirimi

İcra Dosyasını yenileme Dilekçesi

İcra İlemlerini Durdurulması İstemli Dilekçe

İcra Müdürlüğü işlemini Şikayet

Tahliye Temerrüd Nedeni ile 2

İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet 1

İcranın Geri Bırakılması İtfa Sebebi ile

İcra Takibine ve Borca İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibinin İptali Zaman Aşımı Nedeni ile

İflas Davası Aciz Nedeni ile

İflasın Kaldırılması

İflas Nedeni ile İhbarın iadesi

İflas Nedeni ile Takipte İtirazın Kaldırılması ve İflas Talebi Kombiyo

İflasta Alacak Kaydı

İflasta Üçüncü Kişinin istihhak İadesi Dilekçesi

İhalenin Feshi Dilekçesi

ihalenin Feshi

İhalenin Feshi Menkul Satış

ihalenin Feshi Talebi

İhtiyati Haciz Dilekçesi

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Hacze İtiraz Yetki ve Borç Yönünden

İlam Hükmüne Karsı Gelme Dilekçesi

İmzaya itiraz DilekÇesi

İmzaya İtiraz Dilekçesi 2

İpoteğin Kaldırılması

İpoteğin Kaldırılması icra müdürlüğü

İptal Davası

İstihkak İddasI

İstihkak İddasına İtiraz

İstihkak İddası Kabul

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Dilekçesi

İtirazın İptali 3

İtirazın iptali Sigorta

İtirazın İptali ve Tahliye

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Dilekçesi

İzle-i Suvuu Yoluyla Yapılan Satışın Feshi

Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipta Borca itiraz

Kıymet Takdirine İtiraz

Konkordato Müddeti Verilmesi

Konkordato Onama Talebinin Reddine İflas Talebi

Konkordatoda Alacak Kaydı

Konkordato Müddetinin Kaldırılması Dilekçesi

Konkordato Yetkilerini Hataya Düşürme Dilekçesi

Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek

Mal Beyanı Dilekçesi

Mal Beyanında Bulunmama Dilekçesi

Mal Beyanından Sonra Meydana Gelen Artışı Bildirmeme Dilekçesi

Muflise Ait Malları İflas İadesine Vermemek Dilekçesi

Nafaka Borcunu Ödememek Dilekçesi

Ödeme Emrine Şikayet

Olumsuz Tespit ve İcra Takibinin Durdurulması Dilekçesi

Örnek 56 Emrine İtiraz

Şikayet Hizmet Nedeni ile Emniyeti Suistimal Dilekçesi

Şikayetten Vazgeçme 3 Dilekçesi

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetveline İtiraz İcra

Süre Verilmesi Dilekçesi

Taahhudu İhlal Ceza Dava Dilekçesi

Takibin Durdurulmasına İtiraz Dilekçesi Şikayet Yolu ile

Tahliye Emrine İtirazın İptali Tahliye Taahudu Nedeni ile

Tahliye Temerrüt Nedeni ile

Takibin İptali 2 İpoteğin Paraya Çevrilmesi Dilekçesi

Takibin İptali HMUK 443 Dilekçesi

Taksitle Ödeme Talebi

Ticari Terk Sebebi ile Mal Beyanında Bulunmama Dilekçesi

Şahıs Tarafından Sunulan İstihkak İddasının Reddi

Usulsuz Tebligatın İadesi

Usulsüz Tebligat Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi

Yetki Belgesi Verilmesine İlişkin DilekçeİŞ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Bölge Çalışma Müdürlüğüne Şikayet Yeni

İş Kazası Nedeniyle Tazminat 1 Yeni

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Yeni

Kıdem İhbar Fazla Çalışma Tatil Alacağı İzin Alacağı Yeni İş

Kıdem İhbar Tazminatı 1

Kıdem İhbar Tazminatı Tedbirli Dilekçesi

Kıdem İhbar ve Kötüniyet Tazminat Dilekçesi

Kıdem Tazminatı Dilekçesi

Kıdem Tazminatı Ek Dava Dilekçesi

Kıdem Tazminatı Toplu İş Sözleşme ve Aynı yardım Dilekçesi

Kıdem ve İhbar Tazminatı 2

Kıdem ve İhbar Tazminatı İş Dilekçesi

Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi İş Kazası Nedeni ile

Sendika Faaliyetlerinden Dolayı İşten Çıkarma Davasına Cevap Dilekçesi

Sendika Faaliyetler Nedeni ile İşten Çıkarma Dilekçesi

Sendikal Kütüniyet Kıdem İhbar Tazminatı Yeni İş

Sendikal Kötüniyet Tazminat Davasına Cevaba Cevap Yeni İş

SendikanIn Yetki Tespit Belgesine İtiraz

Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetin Tesbiti Yeni

Süre Tutum Dileklesi İş Davaları için

Sendikal Faaliyetler Nedeni ile İş Akdinin Feshi Dilekçesi